Základní informace o škole

Střední škola profesní přípravy v Hradci Králové nabízí výuku podle deseti školních vzdělávacích programů. Příprava probíhá s minimálním počtem všeobecně vzdělávacích předmětů ve prospěch odborných předmětů a praktického vyučování. Úspěšní absolventi po složení jednotného zadání závěrečných zkoušek všech oborů získávají výuční listy. Uchazeči jsou přijímáni v souladu s vyhláškou o přijímání žáků na střední školy. Upřednostňováni jsou žáci vyžadující pro své vzdělávání různý stupeň podpůrných opatření. Jsou pak připravováni prostřednictvím speciálně pedagogických metod speciálními pedagogy.

Teoretická výuka a část praktického vyučování probíhá přímo v moderní budově v ulici 17. listopadu 1212. Dílny praktického vyučování stavebních oborů jsou zajišťovány ve spolupráci se sociálními partnery pod přímým vedením učitelů školy. Mnoho aktivit je realizováno v oblasti zájmové činnosti, zejména sportu. Úspěšné jsou také profesní soutěže. Odbornými pracovníky je žákům poskytována pedagogicko-psychologická a výchovně poradenská péče.

V současné době školu navštěvuje okolo 300 žáků. Budova školy prošla v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí, modernizací a dostavbou. Třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou a lavicemi pro jednoho žáka, k výuce slouží specializované učebny výpočetní techniky, ekologie, stolničení, stavebních oborů, obchodu a přednáškový sál. Pro tělesnou výchovu a sportovní aktivity jsou k dispozici dvě tělocvičny, posilovna, herna pro stolní tenis, venkovní hřiště a relaxační atrium. Žáci využívají klubovnu s volným přístupem k internetu. K dispozici je školní bufet s nabídkou občerstvení a prodejem výrobků ze školní cvičné kuchyně, pekařské a cukrářské dílny. Učitelé zpracovávají a pravidelně realizují program prevence sociálně patologických jevů. Vstup do budovy je zajišťován prostřednictvím biometrického kódu, většina prostupů je monitorována. Žáci mají možnost vyjádřit se k činnosti školy a podávat návrhy řediteli také prostřednictvím svých volených zástupců v žákovské radě.

Ubytování a stravování žáků zajišťuje samostatná školní jídelna a domov mládeže v bezprostřední blízkosti školy.

Škola je také centrum vzdělávání dospělých, pro které organizuje vzdělávací kurzy podle národní soustavy kvalifikací. Lze zde také složit autorizovanou zkoušku profesní kvalifikace.

Foto