Historie školy

Přehled názvů školy

Odkaz ke stažení ZDE
 

Školní rok  2021 - 2022

 • pokračující protiepidemiologická opatření a omezení v souvislosti s pandemií Covid- 19 (vysoká nemocnost učitelů, opakované karantény jednotlivých tříd a nutnost distanční výuky, testování žáků, učitelů a všech zaměstnanců školy)
 • zrušení žákovských knížek a umožnění vzdáleného přístupu žákům a jejich zákonným zástupcům do klasifikace v programu Bakalář
 • založení e-mailových adres žákům v rámci výuky předmětu Informatika
 • získání notebooků pro všechny pedagogické pracovníky
 • zpracování projektu a zahájení stavby rekonstrukce propojovací chodby („krčku“) do tělocvičny
 • škola se zapojila do Národního plánu doučování, který má zmírnit dopady výluky prezenční výuky ve školním roce 2020/2021

Školní rok  2020 - 2021

 • Již druhý školní rok poznamenaný výrazným způsobem pandemií COVID – 9. K uzavření škol došlo již 14. října 2020 a trvalo s minimálními přerušovanými uvolněními do dubna 2021 
 • Převládala distanční výuka, učitelé opět využívali nejrůznější způsoby komunikace s žáky a zákonnými zástupci (on line hodiny, maily telefony, předávání učiva v listinné podobě)
 • Většina plánovaných projektových aktivit, sportovních a profesních soutěží a zájmových kroužků nemohla být realizována
 • Řízení školy probíhalo formou videokonferencí, individuálních konzultací, maily.
 • Přes všechny nepříjemnosti a komplikace, které celá situace přinesla, došlo k výraznému zvýšení znalostí učitelů i žáků v oblasti ICT
 • Závěrečné zkoušky v souladu s Metodikou MŠMT proběhly v redukované podobě, žáci konali povinně praktickou zkoušku, druhá, rozhodnutím ředitele školy, se konala ústní závěrečná zkouška. Žáci byli velmi úspěšní, s výjimkou jednoho žáka všichni absolventi získali výuční list
 • Z oblasti provozu a hospodaření se podařila rekonstrukce střechy na hlavní budově školy, výměna PVC v učebnách základní školy, výměna potrubí v technickém podlaží budovy, vybudování sprchového koutu na č. 138, instalace klimatizace v kancelářích objektu C, dokoupení mobilní klimatizace do kabinetů, výměna oken ve služebním bytě, vybavení kabinetu č. 105 novým nábytkem, nákup další sady notebooků

Školní rok  2019 - 2020

 • Zcela mimořádný rok z hlediska fungování školy v souvislosti s pandemií COVID-19 – uzavření škol 11.3.2020 (zásadní změny v organizaci vyučování – distanční vzdělávání, legislativní změny, které se promítly do hodnocení výsledků vzdělávání, průběhu přijímacího řízení i závěrečných zkoušek)
 • Z důvodu uzavření škol také neproběhla většina plánovaných projektových aktivit
 • Od ledna 2020 byl spuštěn nový způsob financování školství podle počtu odučených hodin a školám stanoven limit pedagogických i nepedagogických pracovníků. Obě okolnosti jsou pro naše zařízení nepříznivé 
 • Přes složitou situaci se podařilo vybudovat v prostorách školy sklad pro středisko praktického vyučování potravinářských oborů, inovovat výpočetní techniku (dotace zřizovatele), zakoupit univerzální hnětací stroj (dotace zřizovatele), vybavit další třídy interaktivními tabulemi (z finančního daru škole), provést výměnu hlavních rozvodů vody v suterénu školy.

Školní rok  2018 - 2019

 • Z prostředků ESF – operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání byly realizovány šablony: „Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol“ a „Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem" 
 • Škola rovněž realizovala aktivity v rámci I KAP k problematice čtenářské a matematické gramotnosti 
 • Došlo k řadě úprav a zlepšení prostředí školy (vybudována jednací místnost pro školní poradenské pracoviště, rekonstrukce podlahy v pekařské dílně, výměna protipožárních dveří do tělocvičny, oprava fasády štítové zdi hlavní budovy a umístění banneru s obory vzdělávání, které škola nabízí) 

Školní rok  2017 - 2018

 • Pro zlepšení konektivity byla škola připojena k optickému kabelu a zároveň všechny třídy vybaveny počítačem a velkoplošnou televizí s připojením k internetu, což výrazně obohatilo edukační proces
 • Výměnou osvětlovacích těles se zlepšily světelné podmínky ve velké tělocvičně a došlo k výrazné úspoře energie
 • Začínají se projevovat další negativní důsledky nepřipraveného a překotně prosazeného inkluzivního vzdělávání i do oblasti financování školy

Školní rok  2016 - 2017

 • Nabytím účinnosti vyhlášky č. 27/2016Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se výrazně zvýšila administrativní náročnost organizace výuky a zkomplikovala součinnost s poradenskými zařízeními
 • Byl zakoupen nový automobil typu tranzit pro zajištění odborné výcviku u stavebních oborů a nová pec do školní pekárny
 • Na nižší části hlavní budovy proběhla rekonstrukce střechy

Školní rok  2015 - 2016

 • Dovršení udržitelnosti projektů z ESF, díky kterým se zlepšily materiálně technické podmínky výuky i didaktický aspekt vyučování
 • Pokračovaly vzdělávací kurzy pro dospělé a zkoušky profesních kvalifikací
 • Všichni žáci konali závěrečné zkoušky podle jednotného zadání z Národního ústavu vzdělávání
 • Pro zvýšení bezpečnosti ve školy byly provedeny stavební úpravy vstupu do budovy – vrátnice, turnikety, rozšíření kamerového systému
 • Úpravy ve školním bufetu zvýšili hygienické podmínky prodeje výrobků i celkové prostředí bufetu

Školní rok  2014 - 2015

 • V rámci evaluace výsledků vzdělávání – masivní ověření kriteriálních testů pro všechny obory, které byly vytvořeny jako nástroj zvýšení objektivity hodnocení výsledků vzdělávání a zpětná vazba úrovně dosažení vzdělávacích cílů stanovených ŠVP, jejich vyhodnocení a úprava v předmětových komisích.
 • Od ledna 2015 přijat asistent pedagoga, který se spolu s výchovným poradcem a metodiky prevence podílí na řešení a prevenci sociálně nežádoucích jevů mezi žáky.
 • Byly vypracovány dva nové školní vzdělávací programy - RVP- Stravovací a ubytovací služby- ŠVP- Číšnické a kuchařské práce, RVP – Zednické práce- ŠVP Zednické a obkladačské práce.
 • Ředitel školy PaedDr. Libor Mojžíš byl u příležitosti Dne učitelů vyznamenán Medailí MŠMT ČR, kterou převzal z rukou ministra školství dne 27. 3. 2015 v Senátu Parlamentu ČR. V tiskové zprávě bylo uvedeno: „ Doktor Libor Mojžíš se dlouhodobě zaměřuje na oblast výchovy a vzdělávání hendikepované mládeže a usiluje o zlepšení podmínek pro její vzdělávání. Je autorem a spolutvůrcem řady učebnic, podílí se na celostátních projektech ESF, participuje na přípravě pedagogických pracovníků. Mnoho let organizoval volnočasové aktivity pro děti. V letošním roce si připomeneme 25 let působení ve funkci ředitele speciální střední školy.“.
 • Dokončeny aktivity v Projektu UNIV 3.
 • Zřizovatel školy Krajský úřad Královéhradeckého kraje v rámci 1. ročníku oceňování firem (sociálních partnerů škol) udělil ocenění za příkladnou spolupráci s naší školou sociálnímu partnerovi – Baumaxu.

Školní rok  2013 - 2014

 • Úspěšné ukončení čtyř projektů:
  - Zlepšování podmínek pro výuku oborů Tesařské práce a Zednické práce
  - Peníze středním školám
  - UNIV 2 KRAJE
  - Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti dílčích kvalifikací
  Žáci absolvovali specializační praxe napříč obory vzdělávání, které škola nabízí, a vznikla řada digitálních učebních materiálů pro výuku všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů.
 • Plné dovybavení specializovaných učeben moderní výukovou technikou a názornými pomůckami (pro stavební obory, pro ekologickou výchovu).
 • Spolupráce s Policií ČR – cyklus besed pro žáky – prevence sociálně- patologických jevů, zvyšování právního vědomí žáků.
 • Závěrečné zkoušky proběhly dle pilotně ověřovaného projektu NZZ 2.
 • Provedena komplexní rekonstrukce střechy objektu „C“ školní budovy.

Školní rok  2012 - 2013

 • V únoru 2013 byla Českou školní inspekcí provedena komplexní inspekční kontrola. Ve všech sledovaných oblastech byla škola hodnocena jako velmi kvalitní, mnohé aktivity školy byly označeny jako příklady dobré praxe.
 • Škola pokračovala v realizaci řady grantů
  - Projekt UNIV 2, UNIV 3
  -Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti dílčích kvalifikací
  -Zlepšování podmínek pro výuku oborů Tesařské práce a Zednické práce
  -Zlepšování podmínek pro vzdělávání na OU – projekt Peníze SŠ (šablony)
  -Bezpečná škola (finanční příspěvek Královéhradeckého kraje)
  -Za českou minulostí (Litoměřice, Památník Terezín, Říp - finanční příspěvek Magistrátu města HK)
  -Divadelní představení (Klub diváka - finanční příspěvek Magistrátu města HK)
 • Poprvé složilo osm absolventů profesních kvalifikací závěrečnou zkoušku v oboru Stravovací a ubytovací služby a získali tak střední vzdělání s výučním listem.
 • 27. 11. 2012 bylo slavnostně otevřeno nově vybudované kuchyňské studio, které bylo následně využito k uspořádání kuchařské soutěže žáků odborných učilišť.
 • Dokončena etapa zavádění školních vzdělávacích programů u třetích ročníků všech oborů vzdělání.

Školní rok  2011 - 2012

 • Úspěšně ukončen druhý ročník zavádění školních vzdělávacích programů u všech oborů vzdělávání.
 • Poprvé se škola připojila k jednotnému zadání závěrečných zkoušek u všech oborů vzdělání s výjimkou oboru Práce ve stravování a písemné a praktické zkoušky oboru Zámečnické práce ve stavebnictví.
 • Škola úspěšně ukončila projekt na podporu environmentálního vzdělávání podporovaný ESF.
 • Ukončen projekt UNIV 2 zaměřený na vzdělávání dospělých, podporu a realizaci dílčích kvalifikací.
 • Realizovány projekty podporované z grantu Magistrátu města Hradec Králové- Památník bitvy 1866 na Chlumu, Krajem K. H. Máchy (Litoměřice, Památník Terezín, Říp), Za českou minulostí – Památník Lidice.
 • Navázána spolupráce s OU internátným Viliama Gaňu z Bánské Bystrice.
 • Naši žáci úspěšně reprezentovali školu v celostátních sportovních soutěžích ve sportovním klubu Integra v rámci činnosti Českého svazu mentálně postižených sportovců (1. místo MČR v malé kopané, 2. a 3. místo MČR v tenise).

Školní rok  2010 - 2011

 • Zahájení vzdělávání podle školních vzdělávacích programů v prvních ročnících všech oborů vzdělávání (poprvé vyučovány nově koncipované předměty Úvod do studia, Estetická výchova, Zdravotní výchova, Ekologická výchova).
 • Úspěch žákyně 2. ročníku oboru Pekařské práce Veroniky Keprtové- 1. místo v celostátní soutěži žáků odborných učilišť „Voňavé pečení“ konané 11.5.2011
 • Mgr. V. Benešová, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování, a Mgr. M. Talavašková, učitelka odborných předmětů, byly členkami týmu MŠMT NUOV a podílely se na přípravě jednotného zadání státních závěrečných zkoušek pro obory kategorie E.
 • Tým učitelů v čele s ředitelem školy PaedDr. L. Mojžíšem pokračoval v projektu UNIV 2 KRAJE – vzdělávací programy pro dílčí kvalifikace – Úklidové práce v ubytovacích zařízeních (4 úspěšní absolventi).
 • Ve spolupráci s Ústavem primární a preprimární edukace Univerzity Hradec Králové byl realizován kurz pro pracovníky v sociálních službách pro seniory v rámci grantu Zkvalitňování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji, který úspěšně absolvovalo 8 žáků oboru Pečovatelské práce.
 • Schváleny 2 projekty v rámci výzvy Královéhradeckého kraje - Výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 1.1., OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  - Zlepšování podmínek pro výuku oborů Tesařské práce a Zednické práce
  - Tvorba a realizace environmentálních programů pro žáky Odborného učiliště Hradec Králové

  Historie školy od roku 1981 ke stažení zde.