Aktuální školní rok

Plán úkolů a vybraných cílů na školní rok 2021 - 2022        

Na základě vyhodnocení plnění vybraných cílů a úkolů z předešlého školního roku a výsledků uváděných ve výroční zprávě jsou vybrány a formulovány tyto úkoly a cíle pro školní rok 2021/2022.

Vytyčení cílů a hlavních úkolů pro nadcházející školní rok je výrazně ovlivněno okolnostmi roku uplynulého.

Veškeré úsilí v oblasti výchovně vzdělávací musí být zaměřeno na kompenzaci redukce učiva v uplynulém roce, absenci pracovních návyků žáků a plnění školních povinností.

Pestrými didaktickými metodami a s ohledem na specifické potřeby žáků upevnit a doplnit základní učivo z minulého školního roku. Vybrat a naučit základní témata učiva nového s využíváním IC technologií, pracovních listů, maximální názorností, střídáním metod a forem práce. Provádět pravidelné hodnocení a klasifikaci, vést žáky k sebehodnocení. Zkvalitnit výuku ICT, jako nezbytnou přípravu na případné další distanční vzdělávání. Při výuce odborného výcviku vyhledávat práce, které žáky motivují a inspirují. Přijímat vhodné zakázky na produktivní práce. Důsledně provádět dohled nad žáky v době mimo vyučování, také k prevenci poškozování majetku školy.

Školní poradenské pracoviště vedle koordinace nezbytných administrativních úkonů zaměří se svým týmem pozornost na prevenci sociálně patologických jevů a předcházení předčasného odchodu žáků ze vzdělávání. Organizací sportovních, kulturních a environmentálních aktivit, co nejméně narušovat řádnou výuku. Motivovat žáky k profesním soutěžím.

Projektové aktivity redukovat na již probíhající čerpání zdrojů z ESF.

Zintenzivnit kontrolní činnost na všech úrovních vedení školy.

Nové úkoly v pedagogické oblasti:

·         Zrušení žákovských knížek, zapisovat průběžné hodnocení do Bakalářů s možností přístupu rodičů k těmto informacím, individuálně lze dohodnout jinou formu komunikace, omluvné listy

·         Založit všem žákům srozumitelné e-mailové adresy v rámci výuky ICT

·         Učebnice vydávat vyučujícím, kteří s nimi v hodině pracují

·         Úpravy ŠVP podle změn v RVP

Úkoly pro řízení školy a hospodaření s majetkem:

·         Komplexní rekonstrukce spojovací chodby do tělocvičny

·         Nákup nového serveru a realizace změn s tím spojených

·         Získání prostředku na 3. etapu nákupu notebooků pro všechny pedagogické pracovníky

·         Ve spolupráci se zřizovatelem jednat s MŠMT o změně metodiky pro stanovování objemu nadtarifních složek mzdy u „E“čkových oborů vzdělávání v běžných třídách.

Předem děkuji všem spolupracovníkům za zvládnutí náročných úkolů v nadcházejícím školním roce.

Hradec Králové, 1. srpna 2021 Libor Mojžíš, v. r.