Aktuální školní rok

Plán úkolů a vybraných cílů na školní rok 2023 - 2024        

Vytyčení cílů a hlavních úkolů pro nadcházející školní rok je ovlivněno okolnostmi předešlých let.

Pestrými didaktickými metodami a s ohledem na specifické potřeby žáků upevňovat a doplňovat základní učivo. Vybrat a naučit základní témata učiva nového, s využíváním IC technologií, pracovních listů, maximální názornosti, střídáním metod a forem práce. Provádět pravidelné hodnocení a klasifikaci, vést žáky k sebehodnocení. Zkvalitnit výuku ICT, jako nezbytnou přípravu na případné další distanční vzdělávání. Při výuce odborného výcviku vyhledávat práce, které žáky motivují a inspirují. Přijímat vhodné zakázky produktivní práce. Důsledně provádět dohled nad žáky a dbát na prevenci poškozování majetku školy.

Školní poradenské pracoviště se vedle koordinace nezbytných administrativních úkonů zaměří na prevenci sociálně patologických jevů a předcházení předčasného odchodu žáků ze vzdělávání. Při organizací sportovních, kulturních a environmentálních aktivit je nutné co nejméně narušovat řádnou výuku. Motivovat žáky k profesním soutěžím.

Projektové aktivity redukovat jen na již probíhající čerpání zdrojů z ESF a drobné jednoúčelové akce.

Zintenzivnit kontrolní činnost na všech úrovních vedení školy.

Nové úkoly:

1.     zdokonalit dovednosti práce s interaktivními tabulemi

2.     pokračovat v jednáních o podmínkách přípravy žáků v „E“čkových oborech

3.     ve spolupráci s UHK realizovat vzdělávací program speciální pedagogiky pro učitele našeho typu školy

4.     zakoupení nové kopírky na studijní oddělení

5.     zakoupení nového serveru

6.     dokoupení potřebného počtu lavic

7.     inovace vestavěných skříní

8.     instalace klimatizace do prádelny

9.     provedení výmalby vybraných prostorů

10.  realizace opravy střechy tělocvičny

11.  zahájit jednání o zvýšení počtu parkovacích míst pro potřebu zaměstnanců školy

Předem děkuji všem spolupracovníkům za zvládnutí náročných úkolů v nadcházejícím školním roce.

Hradec Králové, 18. července 2023  Libor Mojžíš, v. r.