Aktuální školní rok

Plán úkolů a vybraných cílů na školní rok 2020 - 2021        

Na základě vyhodnocení plnění vybraných cílů a úkolů z předešlého školního roku a výsledků uváděných ve výroční zprávě jsou vybrány a formulovány tyto úkoly a cíle pro školní rok 2020/2021.

A.           Oblast výchovně vzdělávací

1.        Další zkvalitňování vyučovacího procesu – trvale prioritní cíl

S uplatněním poznatků ze studia speciální pedagogiky, praktických seminářů k tvořivému vyučování, odborných přednášek k problematice práce s nemotivovanými, problémovými a autistickými žáky a s využitím vlastních i převzatých zkušeností respektovat a rozvíjet diferencovaně individuální schopnosti žáků. Střídat metody a formy práce v hodině s maximálním využitím názornosti. Minimalizovat provádění nestrukturovaných zápisů na tabuli, vést žáky ke komunikaci a aktivní práci v hodině. Pravidelně opakovat základní učivo s vazbou na zkušenosti žáků při teoretickém i praktickém vyučování. Provádět v dostatečné míře klasifikaci a hodnocení a vést žáky k sebehodnocení. Důsledně zapisovat známky do žákovských knížek. Pokračovat ve vybavování odborných učeben názornými pomůckami. U oborů, kde nejsou vhodné nové učebnice, vytvářet krátké učební texty a další materiály. Při přijímání zakázek na produktivní práci žáků zvažovat jejich přiměřenost možnostem žáků a vhodnost místa provádění. Zvyšovat přitažlivost výuky funkční motivací k profesní přípravě. Pedagogicko-organizačními opatřeními zajistit přiměřenou záchrannou síť pro žáky, kteří se delší dobu neúčastní výuky. Připravovat žáky na distanční vzdělávání. Vytvářet materiály pro práci s interaktivní tabulí. Doplnit a procvičit učivo, které nebylo probráno v loňském školním roce.

2.        Podpora „Minimálního preventivního programu“

Primární prevence je práce se sociálním klimatem či atmosférou třídy a školy. Zde musí plnit klíčovou roli třídní učitel následován učitelem odborného výcviku. K osobnímu a sociálnímu rozvoji mohou pak přispívat další aktivity sportovní, environmentální, kreativní i percepční organizované v malých skupinách, které však mohou přesahovat rámec třídy. V této oblasti předpokládáme specifické zapojení všech pedagogických pracovníků.

·         Klást větší důraz na využívání školního poradenského pracoviště ze strany žáků, pedagogů i rodičů. Dbát na včasnou depistáž etopedických problémů a jejich řešení výchovnou komisí.

Zároveň je však nutné odpovědně zvažovat vhodnost aktivit prováděných v době vyučování. Přílišné narušování řádné výuky není žádoucí. Pozornost je vhodné zaměřit na průběžné činnosti, které vedou žáky k prožitku spoluutváření školního prostředí (výzdoba, služby, fotografie….).

Na podporu prevence sociálně patologických jevů využívat i nadále dotačních programů města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje. Pokračovat v čerpání prostředků ESF – šablony II..

3.        Příprava projektů

Školní rok 2020/2021 je pokračováním projektového období z prostředků ESF – operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II. Nadále jsme součástí krajského akčního plánu (KAP), včetně propojeností s vytvořeným školním akčním plánem (ŠAP) implementace.

Prioritou zůstává podpora projektů k prevenci sociálně patologických jevů, zejména z dotačních programů města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje.

B.      Oblast provozu a hospodaření

Se zapojením vlastního fondu reprodukce a s využitím omezených provozních prostředků chceme zajistit:

·         finanční krytí pro materiální zajištění výuky a provozu školy v oblasti kancelářských potřeb, provozu výpočetní techniky a údržby (papíry, výukový materiál, tonery, opravy techniky apod.),

·         vybudovat sprchový kout v šatně na č. 138

·         instalovat klimatizaci na ekonomickém úseku školy, kancelářích ZŘ a studijním oddělení

·         oprava podlahy v pekařské dílně

Z dotace zřizovatele:

·           provedení rekonstrukce střechy na hlavní budově školy

·           zajistit další etapu inovace výpočetní techniky

Zahájit jednání o přidělení prostředků na:

·      rekonstrukci spojovací chodby do tělocvičen - studie

·      opravu podlahy ve velké tělocvičně – rozpočet a žádost

C.      Oblast organizace a řízení

Pokračovat v aktivitách vedoucích ke stabilizaci a zvyšování počtu žáků školy.

Zajistit optimální organizaci výuky v souladu s požadavky vyhlášek č. 13/2005 Sb., a 27/2016 Sb., Nadále se přizpůsobovat novému systému financování a uvést do souladu normované počty zaměstnanců s realitou.

Přeji všem pracovníkům školy do nového školního roku mnoho elánu a optimismu k společnému plnění náročných úkolů a těším se na konstruktivní spolupráci.

PaedDr. Libor Mojžíš, v. r.

ředitel školy

Hradec Králové 09. 08. 2020