INFORMACE K VÝSLEDKŮM 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2023/2024

25. dubna 2023

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke stažení ZDE.


 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel Střední školy profesní přípravy, Hradec Králové vyhlašuje pro školní rok 2023/2024 v souladu s § 59 až 60 g Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání na den 29. května 2023.

Ředitel školy rozhodl, že uchazeči o vzdělávání nebudou konat jednotné přijímací zkoušky, jen školní část přijímací zkoušky - formou pohovoru.

Počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělávání:

název RVP / název ŠVP délka studia forma ukončení počet přijímaných uchazečů
23-51-E/01 Strojírenské práce
stavebně zámečnické práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
8
29-51-E/01 Potravinářská výroba
cukrářské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
8
29-51-E/02 Potravinářské práce
pekařské práce
2 roky závěrečná zkouška
výuční list
2
36-64-E/01 Tesařské práce
tesařské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
8
36-67-E/01 Zednické práce
zednické práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
8
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
kuchařské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
8
66-51-E/01 Prodavačské práce
prodavačské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
8
69-54-E/01 Provozní služby
práce ve službách a domácnostech
2 roky závěrečná zkouška
výuční list
4
75-41-E/01 Pečovatelské služby
pečovatelské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
8

Kritéria přijímacího řízení

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Splnění zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v příslušném oboru podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., (příloha č. 2), (potvrzení lékaře na přihlášce).
 • Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
 • Míra schopnosti komunikace v českém jazyce  (jazyková bariéra).
 • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (vyhraněnost profesní orientace).
 • Obory Pekařské práce a Práce ve službách a domácnostech musí uchazeč předložit doporučení z PPP nebo SPC s vřazením do třídy samostatně zřízené podle § 16, odst.9  Školského zákona

V rámci přijímacího řízení je možné získat nejvíce  70 bodů

 • Za výsledky předchozího vzdělávání nejvýše 15 bodů
 • Představa o zvoleném oboru nejvýše 20 bodů 
 • Rodinná tradice v oboru nejvýše 10 bodů
 • Návštěva DOD na SŠPPHK nejvýše 5 bodů
 • Účast na přijímacím pohovoru nejvýše 20 bodů

 Kritéria v hodnocení pro rovnost bodů

Při rovnosti celkového počtu bodů dvou a více žáků uchazečů se výše v celkovém pořadí umístí uchazeč, který má lepší:

 • Prospěch z předmětu chování 
 • Prospěch z předmětu pracovní činnosti či pracovní vyučování
 • Představu o zvoleném oboru

Průběh přijímacího řízení:

 1. Po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (12. 5. 2023), budou zaregistrovaní uchazeči písemně pozváni na přijímací řízení. 
 2. Přijímací řízení probíhá formou pohovoru s uchazečem a jeho zákonným zástupcem. U pohovoru jsou zkontrolovány formální náležitosti přihlášky (adresy, telefonní kontakty, výsledky předchozího vzdělávání, doporučení lékaře, případně doporučení ŠPZ, PPP nebo SPC). 
 3. Po absolvování pohovoru bude přijatým uchazečům předáno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání a další písemné materiály a informace ohledně studia.
 4. Po obdržení rozhodnutí o přijetí uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na naší škole. Pokud zápisový lístek nebude do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, bude místo obsazené jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které se vzdělává, ostatní uchazeči si ho mohou vyzvednout na Krajském úřadě místně příslušném podle trvalého bydliště.


 1. PaedDr. Libor Mojžíš

ředitel školy

 Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout ZDE (PDF 166 kB)