INFORMACE K VÝSLEDKŮM 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2022/2023 

26. dubna 2022

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke stažení ZDE
 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel Střední školy profesní přípravy, Hradec Králové vyhlašuje pro školní rok 2022/2023  v souladu s § 60 odst. 1 školského zákona, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění  druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání na čtvrtek  26. května 2022. Přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení se uzavírají dne 16. května 2022.  

Ředitel školy rozhodl, že uchazeči o vzdělávání nebudou konat přijímací zkoušky.

Počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělávání:

název RVP / název ŠVP délka studia forma ukončení počet přijímaných uchazečů
23-51-E/01 Strojírenské práce
stavebně zámečnické práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
11
29-51-E/01 Potravinářská výroba
cukrářské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
13
29-51-E/02 Potravinářské práce
pekařské práce
2 roky závěrečná zkouška
výuční list
5
36-64-E/01 Tesařské práce
tesařské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
9
36-67-E/01 Zednické práce
zednické práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
6
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
kuchařské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
8
66-51-E/01 Prodavačské práce
prodavačské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
17
69-54-E/01 Provozní služby
práce ve službách a domácnostech
2 roky závěrečná zkouška
výuční list
13
75-41-E/01 Pečovatelské služby
pečovatelské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
4

Kritéria přijímacího řízení:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Splnění zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v příslušném oboru podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., (příloha č. 2), (potvrzení lékaře na přihlášce).
 • Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
 • Míra schopnosti komunikace v českém jazyce  (jazyková bariéra).
 • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (vyhraněnost profesní orientace).

Průběh přijímacího řízení:

 1. Po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (16. 5. 2022), budou zaregistrovaní uchazeči písemně pozváni na přijímací řízení. 
   
 2. Přijímací řízení probíhá formou pohovoru s uchazečem a jeho zákonným zástupcem. U pohovoru jsou zkontrolovány formální náležitosti přihlášky (adresy, telefonní kontakty, výsledky předchozího vzdělávání, doporučení lékaře). 
 3. Po úspěšném absolvování pohovoru bude uchazeči předáno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání a další písemné materiály a informace.

 4. Po obdržení rozhodnutí o přijetí uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na naší škole.  Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které se vzdělává, ostatní uchazeči si ho mohou vyzvednout na Krajském úřadě místně příslušném podle trvalého bydliště. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů. 

  PaedDr. Libor Mojžíš

ředitel školy

 Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout ZDE