Přijímací řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ - uchazeči pro šk. rok 2023/2024

                                                                                                                

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel Střední školy profesní přípravy, Hradec Králové vyhlašuje pro školní rok 2022/2023 v souladu s § 60 odst. 1 školského zákona, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a zákonem č. 500/2004 SB., správní řád v platném znění první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání na pondělí 24. dubna 2023.

Ředitel školy rozhodl, že uchazeči o vzdělávání nebudou konat přijímací zkoušky.

Počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělávání:

název RVP / název ŠVP délka studia forma ukončení počet přijímaných uchazečů
23-51-E/01 Strojírenské práce
stavebně zámečnické práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
14
29-51-E/01 Potravinářská výroba
cukrářské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
28
29-51-E/02 Potravinářské práce
pekařské práce
2 roky závěrečná zkouška
výuční list
14
36-64-E/01 Tesařské práce
tesařské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
14
36-67-E/01 Zednické práce
zednické práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
14
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
kuchařské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
28
66-51-E/01 Prodavačské práce
prodavačské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
28
69-54-E/01 Provozní služby
práce ve službách a domácnostech
2 roky závěrečná zkouška
výuční list
14
75-41-E/01 Pečovatelské služby
pečovatelské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
14

Kritéria přijímacího řízení:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Splnění zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v příslušném oboru podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., (příloha č. 2) ,(potvrzení lékaře na přihlášce).
 • Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
 • Míra schopnosti komunikace v českém jazyce  (jazyková bariéra).
 • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (vyhraněnost profesní orientace).

Průběh přijímacího řízení:

 1. Po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (1. 3. 2023), budou zaregistrovaní uchazeči písemně pozváni na přijímací řízení. 
   
 2. Přijímací řízení probíhá formou pohovoru s uchazečem a jeho zákonným zástupcem. U pohovoru jsou zkontrolovány formální náležitosti přihlášky (adresy, telefonní kontakty, výsledky předchozího vzdělávání, doporučení lékaře, případně doporučení ŠPZ, pedagogicko psychologické poradny nebo SPC). 
 3. Po úspěšném absolvování pohovoru bude uchazeči předáno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání a další písemné materiály a informace.

 4. Po obdržení rozhodnutí o přijetí uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na naší škole. Pokud zápisový lístek nebude do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které se vzdělává, ostatní uchazeči si ho mohou vyzvednout na Krajském úřadě místně příslušném podle trvalého bydliště.

  PaedDr. Libor Mojžíš

ředitel školy

 Přihláška na střední školu 
ke stažení zde ( PDF 166 kB)