INFORMACE K VÝSLEDKŮM 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

24. června 2021

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke stažení ZDE.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení ke stažení ZDE.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení ke stažení ZDE.


 

Kritéria přijímacího řízení:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Splnění zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v příslušném oboru podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., (příloha č. 2), (potvrzení lékaře na přihlášce).
 • Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
 • Míra schopnosti komunikace v českém jazyce  (jazyková bariéra).
 • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (vyhraněnost profesní orientace).

Průběh přijímacího řízení:

 1. Po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (19. 8. 2021), budou zaregistrovaní uchazeči písemně pozváni na přijímací řízení. 
   
 2. Přijímací řízení probíhá formou pohovoru s uchazečem a jeho zákonným zástupcem. U pohovoru jsou zkontrolovány formální náležitosti přihlášky (adresy, telefonní kontakty, výsledky předchozího vzdělávání, doporučení lékaře). 
 3. Po úspěšném absolvování pohovoru bude uchazeči předáno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání a další písemné materiály a informace.

 4. Po obdržení rozhodnutí o přijetí uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na naší škole.  Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které se vzdělává, ostatní uchazeči si ho mohou vyzvednout na Krajském úřadě místně příslušném podle trvalého bydliště. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů. 

  PaedDr. Libor Mojžíš

ředitel školy