Přijímací řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ - pro šk. rok 2024/2025

                                                                                                                

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel Střední školy profesní přípravy, Hradec Králové vyhlašuje pro školní rok 2024/2025 v souladu s § 59 až 60 g Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání na dny  2., 3., a 4. dubna 2024

Ředitel školy rozhodl, že uchazeči o vzdělávání nebudou konat jednotné přijímací zkoušky, jen školní část přijímací zkoušky. 

Počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělávání:

název RVP / název ŠVP délka studia forma ukončení počet přijímaných uchazečů
23-51-E/01 Strojírenské práce
stavebně zámečnické práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
10
29-51-E/01 Potravinářská výroba
cukrářské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
18
29-51-E/02 Potravinářské práce
pekařské práce
2 roky závěrečná zkouška
výuční list
10
36-64-E/01 Tesařské práce
tesařské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
10
36-67-E/01 Zednické práce
zednické práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
10
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
kuchařské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
18
66-51-E/01 Prodavačské práce
prodavačské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
18
69-54-E/01 Provozní služby
práce ve službách a domácnostech
2 roky závěrečná zkouška
výuční list
10
75-41-E/01 Pečovatelské služby
pečovatelské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
17

Kritéria přijímacího řízení:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Splnění zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v příslušném oboru podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., (příloha potvrzení lékaře).
 • Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, (příloha vydaná ZŠ, nebo závěrečné vysvědčení ze ZŠ).
 • Míra schopnosti komunikace v českém jazyce  (jazyková bariéra).
 • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (vyhraněnost profesní orientace).
 • Obory vzdělávání: Pekařské práce a Práce ve službách a domácnostech – povinnost odevzdat doporučení PPP nebo SPC s vřazením podle § 16 odst. 9 ŠZ.

V rámci přijímacího řízení je možné získat nejvíce 70 bodů
 

1. Za výsledky předchozího vzdělávání nejvýše 15 bodů

  Za průměr prospěchu klasifikace  

    1,0 – 1,5       5 bodů

    1,6 – 2,0       4 body

    2,1 – 2,5       3 body

    2,6 – 3,0       2 body

    3,1 a více      1 bod

  Za prospěch z předmětu chování

    velmi dobré     5 bodů

    uspokojivé    3 body

    neuspokojivé      1 bod

  Za prospěch z předmětu pracovní činnosti či pracovní vyučování

    výborný     5 bodů

    chvalitebný     4 body

    dobrý      3 body

    dostatečný     2 body

    nedostatečný/nehodnocen     1 bod

2. Představa o zvoleném oboru (řízený rozhovor) - max. 40 bodů

3. Rodinná tradice v oboru - 5 bodů

4. Seznámení se s SŠPPHK před podáním přihlášky ke studiu - 5 bodů

5. Priorita volby školy SŠPPHK - 5 bodůPrůběh přijímacího řízení:

 1. Termín pro odevzdání přihlášky je stanoven od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024, zaregistrovaní uchazeči budou písemně pozváni na školní část přijímacího řízení.   
   
 2. Přijímací řízení probíhá formou řízeného pohovoru s uchazečem a jeho zákonným zástupcem.     U pohovoru jsou i zkontrolovány formální náležitosti přihlášky (adresy, telefonní kontakty, výsledky předchozího vzdělávání, doporučení lékaře, případně doporučení ŠPZ, PPP nebo SPC). 

 3. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné na webových stránkách školy a na úřední desce školy dne 15. 5. 2024.

PaedDr. Libor Mojžíš  
ředitel školy

Důležité informace a dokumenty k přijímacím zkouškám

Přihláška na střední školu 
ke stažení zde ( PDF 196 kB)
ke stažení zde ( Excel 27 kB)
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
ke stažení zde ( PDF 156 kB)
ke stažení zde ( Excel 27 kB)
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
ke stažení zde ( Excel 27 kB)
Informační brožuru pro žáky základních škol a jejich rodiče o postupu při podání přihlášky na střední školu si můžete stáhnout ZDE (PDF 7662kB) nebo na stránkách prihlaskynastredni.cz.