Přijímací řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ - pro šk. rok 2024/2025

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke stažení ZDE

Informační schůzka rodičů žáků přijatých ke studiu pro školní rok 2024/2025
se bude konat pro obory:

– cukrářské práce, kuchařské práce, pekařské práce ve středu 29.05.2024 od 16:00 hodin

– pečovatelské práce, prodavačské práce, práce ve službách a domácnostech, tesařské práce, zámečnické práce, zednické práce ve čtvrtek 30.05.2024 od 16:00 hodin.

                                                                                                             

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel Střední školy profesní přípravy, Hradec Králové vyhlašuje pro školní rok 2024/2025 v souladu s § 59 až 60 g Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání na den  10. června 2024

Ředitel školy rozhodl, že uchazeči o vzdělávání nebudou konat jednotné přijímací zkoušky, jen školní část přijímací zkoušky. 

Počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělávání:

název RVP / název ŠVP délka studia forma ukončení počet přijímaných uchazečů
23-51-E/01 Strojírenské práce
stavebně zámečnické práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
5
29-51-E/01 Potravinářská výroba
cukrářské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
1
29-51-E/02 Potravinářské práce
pekařské práce
2 roky závěrečná zkouška
výuční list
6
36-64-E/01 Tesařské práce
tesařské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
5
36-67-E/01 Zednické práce
zednické práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
2
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
kuchařské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
4
66-51-E/01 Prodavačské práce
prodavačské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
8
69-54-E/01 Provozní služby
práce ve službách a domácnostech
2 roky závěrečná zkouška
výuční list
5
75-41-E/01 Pečovatelské služby
pečovatelské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
5

Kritéria přijímacího řízení:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Splnění zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v příslušném oboru podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., (příloha potvrzení lékaře).
 • Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, (příloha vydaná ZŠ, nebo závěrečné vysvědčení ze ZŠ).
 • Míra schopnosti komunikace v českém jazyce  (jazyková bariéra).
 • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (vyhraněnost profesní orientace).
 • Obory vzdělávání: Pekařské práce a Práce ve službách a domácnostech – povinnost odevzdat doporučení PPP nebo SPC s vřazením podle § 16 odst. 9 ŠZ.

V rámci přijímacího řízení je možné získat nejvíce 70 bodů
 

1. Za výsledky předchozího vzdělávání nejvýše 15 bodů

  Za průměr prospěchu klasifikace  

    1,0 – 1,5       5 bodů

    1,6 – 2,0       4 body

    2,1 – 2,5       3 body

    2,6 – 3,0       2 body

    3,1 a více      1 bod

  Za prospěch z předmětu chování

    velmi dobré     5 bodů

    uspokojivé    3 body

    neuspokojivé      1 bod

  Za prospěch z předmětu pracovní činnosti či pracovní vyučování

    výborný     5 bodů

    chvalitebný     4 body

    dobrý      3 body

    dostatečný     2 body

    nedostatečný/nehodnocen     1 bod

2. Představa o zvoleném oboru (řízený rozhovor) - max. 40 bodů

3. Rodinná tradice v oboru - 5 bodů

4. Seznámení se s SŠPPHK před podáním přihlášky ke studiu - 5 bodů

5. Priorita volby školy SŠPPHK - 5 bodůPrůběh přijímacího řízení:

 1. Termín pro odevzdání přihlášky je stanoven do 24. 5. 2024, zaregistrovaní uchazeči budou písemně pozváni na školní část přijímacího řízení.   
   
 2. Přijímací řízení probíhá formou řízeného pohovoru s uchazečem a jeho zákonným zástupcem.     U pohovoru jsou i zkontrolovány formální náležitosti přihlášky (adresy, telefonní kontakty, výsledky předchozího vzdělávání, doporučení lékaře, případně doporučení ŠPZ, PPP nebo SPC). 

 3. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné na webových stránkách školy a na úřední desce školy dne 21. 6. 2024.

PaedDr. Libor Mojžíš  
ředitel školy

Důležité informace a dokumenty k přijímacím zkouškám

Přihláška na střední školu 
ke stažení zde ( PDF 196 kB)
ke stažení zde ( Excel 27 kB)
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
ke stažení zde ( PDF 156 kB)
ke stažení zde ( Excel 27 kB)
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
ke stažení zde ( Excel 27 kB)
Informační brožuru pro žáky základních škol a jejich rodiče o postupu při podání přihlášky na střední školu si můžete stáhnout ZDE (PDF 7662kB) nebo na stránkách prihlaskynastredni.cz.