Přijímací řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Ke stažení ZDE.

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Ke stažení ZDE.

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Ke stažení ZDE.

Poučení:

Odevzdáním zápisového lístku uchazeč potvrdí svůj úmysl se v naší škole vzdělávat.
Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Neuplatněním zápisového lístku v předepsané lhůtě zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK LZE UPLATNIT POUZE JEDNOU!

 

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení

Ředitel Střední školy profesní přípravy, Hradec Králové vyhlašuje pro školní rok 2019/2020 v souladu s § 60 odst. 1 školského zákona, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a zákonem č. 500/2004 SB., správní řád v platném znění první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání na úterý 27. srpna 2019.

Ředitel školy rozhodl, že uchazeči o vzdělávání nebudou konat přijímací zkoušky.

Počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělávání:

název RVP / název ŠVP délka studia forma ukončení počet přijímaných uchazečů
23-51-E/01 Strojírenské práce
stavebně zámečnické práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
8
29-51-E/01 Potravinářská výroba
cukrářské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
3
29-51-E/02 Potravinářské práce
pekařské práce
2 roky závěrečná zkouška
výuční list
obor nebude otevřen
36-64-E/01 Tesařské práce
tesařské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
6
36-67-E/01 Zednické práce
zednické práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
7
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
kuchařské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
2
66-51-E/01 Prodavačské práce
prodavačské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
2
69-54-E/01 Provozní služby
práce ve službách a domácnostech
2 roky závěrečná zkouška
výuční list
8
75-41-E/01 Pečovatelské služby
pečovatelské práce
3 roky závěrečná zkouška
výuční list
4

Kritéria přijímacího řízení:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Splnění zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v příslušném oboru podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., (příloha č. 2) ,(potvrzení lékaře na přihlášce).
 • Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
 • Míra schopnosti komunikace v českém jazyce  (jazyková bariéra).
 • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (vyhraněnost profesní orientace).

Průběh přijímacího řízení:

 1. Po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (19. 8. 2019), budou zaregistrovaní uchazeči písemně pozváni na přijímací řízení. 
   
 2. Přijímací řízení probíhá formou pohovoru s uchazečem a jeho zákonným zástupcem. U pohovoru jsou zkontrolovány formální náležitosti přihlášky (adresy, telefonní kontakty, výsledky předchozího vzdělávání, doporučení lékaře). 
 3. Po úspěšném absolvování pohovoru bude uchazeči předáno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání a další písemné materiály a informace.

 4. Po obdržení rozhodnutí o přijetí uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na naší škole. Pokud zápisový lístek nebude do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které se vzdělává, ostatní uchazeči si ho mohou vyzvednout na Krajském úřadě místně příslušném podle trvalého bydliště.

  PaedDr. Libor Mojžíš

ředitel školy

 Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout ZDE