Dotační programy Královéhradeckého kraje

Zájmová činnost žáků

Škola organizuje a nabízí žákům možnost využití volného času při činnostech, o které projeví zájem. Jsou to sportovní činnosti, např. florbal, malá kopaná, kopaná, kde chlapci dosáhli výrazných úspěchů v soutěžích, poznávací činnosti, např. v motoristickém kroužku a při poskytování první pomoci. Dovednosti rozvíjí především v hudebním kroužku a při malování na hedvábí.

Tvořivé vzdělávání

Škola se snaží vyhledávat a podporovat talentované žáky především v praktické oblasti. Pomáhá jim při přípravě na cukrářské, kuchařské, zednické, tesařské, pečovatelské a pekařské soutěže. Ve většině těchto soutěží mezi partnerskými školami se naši žáci pravidelně umísťují na předních pozicích.

Den praktických činností

Záměrem tohoto dne je přiblížit a představit obory profesního vzdělávání, které škola nabízí pro vycházející žáky základních škol. V tento den jsou žákům představovány praktické činnosti, které si mohou vyzkoušet jak ve školních dílnách, tak v dílnách ve Vážní ulici, aby jim bylo usnadněno rozhodování při volbě své budoucí profesní dráhy.

Bezpečná škola

V rámci tohoto programu je pro žáky, kteří nastupují do prvních ročníků, organizován týdenní adaptační pobyt se svými třídními učiteli a učiteli odborného výcviku. Pro žáky jsou organizovány cykly besed s tématy zaměřenými na rizikové chování v širokém spektru problémů. Tyto besedy a zážitkové programy jsou pořádány ve spolupráci s neziskovými organizacemi a dalšími subjekty zabývajícími se danou problematikou, jako jsou centra primární prevence, policie ČR, vězeňská služba a další. Žáci se účastní školních sportovních aktivit, hudebních, literárních, výtvarných a oborových soutěží, které napomáhají vzájemnému poznávání.