Dotační programy Královéhradeckého kraje

Školní rok 2019/2020

Pramen Labe - 2019

Dne 17. 9. 2019 se uskutečnila exkurze k prameni Labe na Labské louce v Krkonoších. Akce byla určena pro žáky závěrečných ročníků v rámci předmětu Občanská nauka a hrazena z projektů Královéhradeckého kraje. Zúčastnilo se 30 žáků.

Pramen Labe2019

Památník Terezín a hora Říp – 26. 9. 2019 

V rámci projektu Za českou minulostí byla uskutečněna pro žáky 2. ročníků exkurze do Památníku Terezín a na horu Říp. I tentokrát jsme se vydali do míst, která jsou nedílnou součástí naší historie. Právě 80 let od vypuknutí 2. světové války v roce 1939 dalo podnět navštívit Terezín. Nejdříve jsme projížděli židovským ghettem ve městě Terezín. Ukazovali jsme si místa, kde se za války tísnily v nelidských podmínkách tisíce židovských občanů, kteří byli odtud později deportováni do vyhlazovacích koncentračních táborů. Hlavním úkolem dopoledního programu však byla prohlídka Malé pevnosti, největšího koncentračního pracovního tábora na našem území. Od roku 1940 zde byla zřízena věznice pražského gestapa. Byli sem sváženi lidé nejen z Čech, ale i příslušníci jiných evropských národů. Převážnou většinu vězňů tvořili lidé zatčení za různé projevy odporu vůči nacistickému režimu. Viděli jsme hromadné cely vězněných, samotky, bloky A a B, koupelnu bez přívodu vody, popraviště, ale i kino pro dozorčí personál. Tam jsme také zhlédli film o historii Terezína. Velmi emotivně na nás zapůsobil Národní hřbitov, který je umístěn před branou koncentračního tábora. Tady jsme uctili památku všem obětem židovského ghetta a Malé pevnosti položením kytice. Odpoledne jsme zamířili na Říp. Vystoupali jsme k rotundě sv. Jiří a byli nadšeni. Vždyť jak se říká - každý správný Čech by alespoň jednou za život měl tuto bájnou horu navštívit. A nám se to splnilo. Exkurze se zúčastnilo 41 žáků. Splnila cíl – připomínat mladé generaci zhoubné následky potlačování svobody, demokracie a lidských práv. Celá akce byla financována z grantu Královéhradeckého kraje.

Terezin 2019

Rip2019

Školní rok 2018/2019

Krajem Karla Čapka

K 100. výročí založení Československé republiky a 80. výročí úmrtí Karla Čapka byl uskutečněn dne 10. 10. 2018 zájezd do Malých Svatoňovic a Pevnosti Stachelberg u Žacléře. Exkurze byla určena pro žáky 2.ročníků naší školy a cílem bylo seznámit je s pohnutou historií československého pohraničí v době ohrožení republiky hitlerovským Německem.

Již během jízdy autobusem si žáci zopakovali život a dílo spisovatele a dramatika Karla Čapka i výtvarnou tvorbu jeho bratra Josefa. Poté studenti navštívili Malé Svatoňovice, městečko, kde se Karel Čapek narodil. V současné době je v jeho rodném domě umístěno Muzeum Bratří Čapků s expozicemi obou slavných sourozenců.

Druhá část exkurze byla zaměřena k historii čs. opevnění budovaných před 2.světovou válkou. Studenti měli možnost v rámci komentované prohlídky vidět nedostavěnou největší dělostřeleckou tvrz u nás – Stachelberg u Žacléře, která byla budována v letech 1937-1938. Po sestupu 186 schodů žáci zhlédli podzemní systém chodeb a sálů, který měl po dokončení stavby dosáhnout délky 3,5 km. Pevnostní posádku k obraně republiky mělo tvořit 778 mužů a dvě roty pro boj na povrchu. Po Mnichovské dohodě bylo však podzemí cíleně zatopeno a teprve v 90. letech se začalo s obnovováním původní stavby.

Akce byla financována z grantů Magistrátu města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje. Byla velkým přínosem pro současnou mladou generaci a našim studentům se velmi líbila.

čapek

Výlet k pramenu řeky Labe

Dne 27. září 2018 se uskutečnil výlet studentů závěrečných ročníků do Krkonošského národního parku. Hlavním cílem cesty byl pramen řeky Labe. Autobus výletníky dopravil na Horní Mísečky, odkud pokračovali v cestě ekologickým autobusem na Zlaté návrší. Po žluté turistické cestě, která vede okolo Vrbatovy mohyly, došli na Labskou louku k pramenu Labe. Zde si prohlédli na kamenné zídce 26 barevných erbů měst, kterými řeka protéká - od pramene až k Severnímu moři. Zpáteční cesta vedla na Labskou boudu, dále pak po červené k Pančavskému vodopádu a řadě vyhlídek do Labského dolu. Po trase se všichni přesvědčili, že mraky jsou opravdu mokré a modré prosluněné nebe je jen občas za odměnu.

Výlet byl spolufinancován z dotačních programů Města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje. Bylo atraktivním způsobem propojeno učivo občanské nauky, ekologické a tělesné výchovy.

pramenL abe

Školní rok 2017/2018

Výlet Nové Město nad Metují

Dne 27. 6. 2018 proběhl výlet studentů Střední školy profesní přípravy do Nového Města nad Metují a jeho okolí. Hlavním cílem byla prohlídka korunovačních klenotů na zámku v Novém Městě a návštěva zámeckého parku. Poté následovala nenáročná, asi pětikilometrová procházka z Nového Města do obce Peklo, která vedla malebným údolím řeky Metuje. V Pekle si studenti mohli prohlédnout bývalý mlýn Pekelec, který přestavěl na výletní restauraci v roce 1912 slavný architekt Dušan Jurkovič. Zde již na nás čekal autobus, který nás odvezl zpět do Hradce Králové.

Peklo

Kuchařské dovednosti 2018

Dne 19. 4. 2018 se v prostorách naší školy uskutečnil již 7. ročník regionální soutěže žáků pod názvem „Kuchařské dovednosti 2018“. Naši budoucí kuchaři poměřili své odborné dovednosti s žáky odborných učilišť ze Žamberku, z Hostinného, z Nového Města nad Metují a z Lomnice nad Popelkou. V letošním ročníku soutěžící připravovali výrobky studené kuchyně. Prvním úkolem bylo vyrobit dva druhy obložených chlebíčků a druhým rautovou mísu pro 6 osob s třemi druhy předkrmů. Samostatnou kategorii představovala soutěž „O nejlepší salát na chlebíčky“, na jehož hodnocení se podíleli žáci i učitelé z celé naší školy. Soutěžila již tradičně tříčlenná družstva, časový limit byl stanoven 3 hodiny. Po dohotovení byly všechny výrobky vystaveny ve školním bufetu, kde si je mohli zájemci z řad žáků a pedagogů školy prohlédnout. Poté každé družstvo prezentovalo své výrobky před odbornou komisí, která měla opravdu nelehký úkol vybrat ty nejlepší. Všechna družstva předvedla úžasné výkony, jejich výrobky byly doslova pastvou pro oči. Důležitá byla ale i chuť a dodržování hygienických předpisů při jejich přípravě. Naši školu reprezentovali žáci Jiří Barvíř z 1. ročníku a Adéla Reljová se Štěpánkou Pírovou ze 3. ročníku oboru kuchařské práce. Všichni tři odvedli výbornou práci a získali hned dvě ohodnocení. Jejich salát na chlebíčky dostal jednoznačně nejvíc hlasů a získal tak zlatou medaili. V celkovém hodnocení se naše družstvo umístilo na druhém místě za družstvem z Nového Města nad Metují. Třetí skončili žáci ze Žamberku. Soutěž se konala za finanční podpory Královéhradeckého kraje, díky tomu všichni soutěžící obdrželi diplom a medaili a také zajímavé ceny. Všem našim soutěžícím gratulujeme ke krásnému výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Zájmová činnost žáků

Škola organizuje a nabízí žákům možnost využití volného času při činnostech, o které projeví zájem. Jsou to sportovní činnosti, např. florbal, malá kopaná, kopaná, kde chlapci dosáhli výrazných úspěchů v soutěžích, poznávací činnosti, např. v motoristickém kroužku a při poskytování první pomoci. Dovednosti rozvíjí především v hudebním kroužku a při malování na hedvábí.

Tvořivé vzdělávání

Škola se snaží vyhledávat a podporovat talentované žáky především v praktické oblasti. Pomáhá jim při přípravě na cukrářské, kuchařské, zednické, tesařské, pečovatelské a pekařské soutěže. Ve většině těchto soutěží mezi partnerskými školami se naši žáci pravidelně umísťují na předních pozicích.

Den praktických činností

Záměrem tohoto dne je přiblížit a představit obory profesního vzdělávání, které škola nabízí pro vycházející žáky základních škol. V tento den jsou žákům představovány praktické činnosti, které si mohou vyzkoušet jak ve školních dílnách, tak v dílnách ve Vážní ulici, aby jim bylo usnadněno rozhodování při volbě své budoucí profesní dráhy.

Bezpečná škola

V rámci tohoto programu je pro žáky, kteří nastupují do prvních ročníků, organizován týdenní adaptační pobyt se svými třídními učiteli a učiteli odborného výcviku. Pro žáky jsou organizovány cykly besed s tématy zaměřenými na rizikové chování v širokém spektru problémů. Tyto besedy a zážitkové programy jsou pořádány ve spolupráci s neziskovými organizacemi a dalšími subjekty zabývajícími se danou problematikou, jako jsou centra primární prevence, policie ČR, vězeňská služba a další. Žáci se účastní školních sportovních aktivit, hudebních, literárních, výtvarných a oborových soutěží, které napomáhají vzájemnému poznávání.