Historie školy

Přehled názvů školy

Odkaz ke stažení ZDE

Školní rok  2017 - 2018

 • Pro zlepšení konektivity byla škola připojena k optickému kabelu a zároveň všechny třídy vybaveny počítačem a velkoplošnou televizí s připojením k internetu, což výrazně obohatilo edukační proces
 • Výměnou osvětlovacích těles se zlepšily světelné podmínky ve velké tělocvičně a došlo k výrazné úspoře energie
 • Začínají se projevovat další negativní důsledky nepřipraveného a překotně prosazeného inkluzivního vzdělávání i do oblasti financování školy

Školní rok  2016 - 2017

 • Nabytím účinnosti vyhlášky č. 27/2016Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se výrazně zvýšila administrativní náročnost organizace výuky a zkomplikovala součinnost s poradenskými zařízeními
 • Byl zakoupen nový automobil typu tranzit pro zajištění odborné výcviku u stavebních oborů a nová pec do školní pekárny
 • Na nižší části hlavní budovy proběhla rekonstrukce střechy

Školní rok  2015 - 2016

 • Dovršení udržitelnosti projektů z ESF, díky kterým se zlepšily materiálně technické podmínky výuky i didaktický aspekt vyučování
 • Pokračovaly vzdělávací kurzy pro dospělé a zkoušky profesních kvalifikací
 • Všichni žáci konali závěrečné zkoušky podle jednotného zadání z Národního ústavu vzdělávání
 • Pro zvýšení bezpečnosti ve školy byly provedeny stavební úpravy vstupu do budovy – vrátnice, turnikety, rozšíření kamerového systému
 • Úpravy ve školním bufetu zvýšili hygienické podmínky prodeje výrobků i celkové prostředí bufetu

Školní rok  2014 - 2015

 • V rámci evaluace výsledků vzdělávání – masivní ověření kriteriálních testů pro všechny obory, které byly vytvořeny jako nástroj zvýšení objektivity hodnocení výsledků vzdělávání a zpětná vazba úrovně dosažení vzdělávacích cílů stanovených ŠVP, jejich vyhodnocení a úprava v předmětových komisích.
 • Od ledna 2015 přijat asistent pedagoga, který se spolu s výchovným poradcem a metodiky prevence podílí na řešení a prevenci sociálně nežádoucích jevů mezi žáky.
 • Byly vypracovány dva nové školní vzdělávací programy - RVP- Stravovací a ubytovací služby- ŠVP- Číšnické a kuchařské práce, RVP – Zednické práce- ŠVP Zednické a obkladačské práce.
 • Ředitel školy PaedDr. Libor Mojžíš byl u příležitosti Dne učitelů vyznamenán Medailí MŠMT ČR, kterou převzal z rukou ministra školství dne 27. 3. 2015 v Senátu Parlamentu ČR. V tiskové zprávě bylo uvedeno: „ Doktor Libor Mojžíš se dlouhodobě zaměřuje na oblast výchovy a vzdělávání hendikepované mládeže a usiluje o zlepšení podmínek pro její vzdělávání. Je autorem a spolutvůrcem řady učebnic, podílí se na celostátních projektech ESF, participuje na přípravě pedagogických pracovníků. Mnoho let organizoval volnočasové aktivity pro děti. V letošním roce si připomeneme 25 let působení ve funkci ředitele speciální střední školy.“.
 • Dokončeny aktivity v Projektu UNIV 3.
 • Zřizovatel školy Krajský úřad Královéhradeckého kraje v rámci 1. ročníku oceňování firem (sociálních partnerů škol) udělil ocenění za příkladnou spolupráci s naší školou sociálnímu partnerovi – Baumaxu.

Školní rok  2013 - 2014

 • Úspěšné ukončení čtyř projektů:
  - Zlepšování podmínek pro výuku oborů Tesařské práce a Zednické práce
  - Peníze středním školám
  - UNIV 2 KRAJE
  - Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti dílčích kvalifikací
  Žáci absolvovali specializační praxe napříč obory vzdělávání, které škola nabízí, a vznikla řada digitálních učebních materiálů pro výuku všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů.
 • Plné dovybavení specializovaných učeben moderní výukovou technikou a názornými pomůckami (pro stavební obory, pro ekologickou výchovu).
 • Spolupráce s Policií ČR – cyklus besed pro žáky – prevence sociálně- patologických jevů, zvyšování právního vědomí žáků.
 • Závěrečné zkoušky proběhly dle pilotně ověřovaného projektu NZZ 2.
 • Provedena komplexní rekonstrukce střechy objektu „C“ školní budovy.

Školní rok  2012 - 2013

 • V únoru 2013 byla Českou školní inspekcí provedena komplexní inspekční kontrola. Ve všech sledovaných oblastech byla škola hodnocena jako velmi kvalitní, mnohé aktivity školy byly označeny jako příklady dobré praxe.
 • Škola pokračovala v realizaci řady grantů
  - Projekt UNIV 2, UNIV 3
  -Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti dílčích kvalifikací
  -Zlepšování podmínek pro výuku oborů Tesařské práce a Zednické práce
  -Zlepšování podmínek pro vzdělávání na OU – projekt Peníze SŠ (šablony)
  -Bezpečná škola (finanční příspěvek Královéhradeckého kraje)
  -Za českou minulostí (Litoměřice, Památník Terezín, Říp - finanční příspěvek Magistrátu města HK)
  -Divadelní představení (Klub diváka - finanční příspěvek Magistrátu města HK)
 • Poprvé složilo osm absolventů profesních kvalifikací závěrečnou zkoušku v oboru Stravovací a ubytovací služby a získali tak střední vzdělání s výučním listem.
 • 27. 11. 2012 bylo slavnostně otevřeno nově vybudované kuchyňské studio, které bylo následně využito k uspořádání kuchařské soutěže žáků odborných učilišť.
 • Dokončena etapa zavádění školních vzdělávacích programů u třetích ročníků všech oborů vzdělání.

Školní rok  2011 - 2012

 • Úspěšně ukončen druhý ročník zavádění školních vzdělávacích programů u všech oborů vzdělávání.
 • Poprvé se škola připojila k jednotnému zadání závěrečných zkoušek u všech oborů vzdělání s výjimkou oboru Práce ve stravování a písemné a praktické zkoušky oboru Zámečnické práce ve stavebnictví.
 • Škola úspěšně ukončila projekt na podporu environmentálního vzdělávání podporovaný ESF.
 • Ukončen projekt UNIV 2 zaměřený na vzdělávání dospělých, podporu a realizaci dílčích kvalifikací.
 • Realizovány projekty podporované z grantu Magistrátu města Hradec Králové- Památník bitvy 1866 na Chlumu, Krajem K. H. Máchy (Litoměřice, Památník Terezín, Říp), Za českou minulostí – Památník Lidice.
 • Navázána spolupráce s OU internátným Viliama Gaňu z Bánské Bystrice.
 • Naši žáci úspěšně reprezentovali školu v celostátních sportovních soutěžích ve sportovním klubu Integra v rámci činnosti Českého svazu mentálně postižených sportovců (1. místo MČR v malé kopané, 2. a 3. místo MČR v tenise).

Školní rok  2010 - 2011

 • Zahájení vzdělávání podle školních vzdělávacích programů v prvních ročnících všech oborů vzdělávání (poprvé vyučovány nově koncipované předměty Úvod do studia, Estetická výchova, Zdravotní výchova, Ekologická výchova).
 • Úspěch žákyně 2. ročníku oboru Pekařské práce Veroniky Keprtové- 1. místo v celostátní soutěži žáků odborných učilišť „Voňavé pečení“ konané 11.5.2011
 • Mgr. V. Benešová, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování, a Mgr. M. Talavašková, učitelka odborných předmětů, byly členkami týmu MŠMT NUOV a podílely se na přípravě jednotného zadání státních závěrečných zkoušek pro obory kategorie E.
 • Tým učitelů v čele s ředitelem školy PaedDr. L. Mojžíšem pokračoval v projektu UNIV 2 KRAJE – vzdělávací programy pro dílčí kvalifikace – Úklidové práce v ubytovacích zařízeních (4 úspěšní absolventi).
 • Ve spolupráci s Ústavem primární a preprimární edukace Univerzity Hradec Králové byl realizován kurz pro pracovníky v sociálních službách pro seniory v rámci grantu Zkvalitňování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji, který úspěšně absolvovalo 8 žáků oboru Pečovatelské práce.
 • Schváleny 2 projekty v rámci výzvy Královéhradeckého kraje - Výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 1.1., OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  - Zlepšování podmínek pro výuku oborů Tesařské práce a Zednické práce
  - Tvorba a realizace environmentálních programů pro žáky Odborného učiliště Hradec Králové

  Historie školy od roku 1981 ke stažení zde.