Aktuální školní rok

Plán úkolů a vybraných cílů na školní rok 2017 - 2018        

Na základě vyhodnocení plnění vybraných cílů a úkolů z předešlého školního roku, výsledků uváděných ve výroční zprávě, zjištění z autoevaluačních šetření, závěrů inspekční zprávy ČŠI jsou vybrány a formulovány tyto úkoly a cíle pro školní rok 2017/2018.

A. OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

1. Další zkvalitňování vyučovacího procesu – trvale prioritní cíl

S uplatněním poznatků ze studia speciální pedagogiky, praktických seminářů k tvořivému vyučování, odborných přednášek k problematice práce s nemotivovanými, problémovými a autistickými žáky a s využitím vlastních i převzatých zkušeností respektovat a rozvíjet diferencovaně individuální schopnosti žáků. Střídat metody a formy práce v hodině s maximálním využitím názornosti. Minimalizovat provádění nestrukturovaných zápisů na tabuli, vést žáky ke komunikaci a aktivní práci v hodině.  Pravidelně opakovat základní učivo s vazbou na zkušenosti žáků při teoretickém i praktickém vyučování. Provádět v dostatečné míře klasifikaci a hodnocení. Pokračovat ve vybavování odborných učeben názornými pomůckami. U oboru, kde nejsou vhodné nové učebnice, vytvářet krátké učební texty a další materiály. Při přijímání zakázek na produktivní práci žáků zvažovat jejich přiměřenost možnostem žáků a vhodnost místa provádění. Zvyšovat přitažlivost výuky funkční motivací k profesní přípravě. Pedagogicko-organizačními opatřeními zajistit přiměřenou záchrannou síť pro žáky, kteří se delší dobu neúčastní výuky. Kvalitně se připravovat na výuku v málopočetných třídách, které jsou spojované z organizačních a úsporných důvodů. 

2. Podpora „Minimálního preventivního programu“

Primární prevence je práce se sociálním klimatem či atmosférou třídy a školy. Zde musí plnit klíčovou roli třídní učitel následován učitelem odborného výcviku. K osobnímu a sociálnímu rozvoji mohou pak přispívat další aktivity sportovní, environmentální, kreativní i percepční organizované v malých skupinách, které však mohou přesahovat rámec třídy. V této oblasti předpokládáme specifické zapojení všech pedagogických pracovníků.

Klíčové úlohy by v této oblasti měli sehrávat výchovný poradce, preventisté sociálně patologických jevů, metodici environmentální výchovy, třídní učitelé a učitelé odborného výcviku.

Zároveň je však nutné odpovědně zvažovat vhodnost aktivit prováděných v době vyučování. Přílišné narušování řádné výuky není žádoucí. Pozornost je vhodné zaměřit na průběžné činnosti, které vedou žáky k prožitku spoluutváření školního prostředí (výzdoba, služby, fotografie….).

3. Příprava projektů

Školní rok 2017/2018 je začátkem nového projektového období na čerpání prostředků z ESF v návaznosti na Krajský akční plán (KAP). Hlavním úkolem tedy bude vytvořit Školní akční plán (ŠAP) a promyslet, připravit a podat konkrétní a smysluplné projekty, které pomohou zkvalitnit edukační proces a přinesou prostředky pro materiální rozvoj školy. Prioritou bude získání prostředků na podporu a realizaci odborného výcviku u sociálních partnerů a dále pak pro kurzy vzdělávání dospělých.

B. OBLAST PROVOZU A HOSPODAŘENÍ

Se zapojením vlastního fondu reprodukce a s využitím omezených provozních prostředků chceme zajistit:

·         finanční krytí pro materiální zajištění výuky a provozu školy v oblasti kancelářských potřeb, provozu výpočetní techniky a údržby (papíry, výukový materiál, tonery, opravy techniky apod.),

·         dokončení akce připojení k optickému kabelu

·         dovybavení dalších prostorů hospodářského úseku novým nábytkem a koberci

·         další etapu výměny PVC v učebnách Sp.ZŠ

·         dokoupení interaktivní tabule do starší počítačové učebny

·         malování sociálních zařízení, obou kuchyní a prádelny

·         horní a dolní vestibul

Z dotace zřizovatele:

·           opravu velkého výtahu

·           realizaci výměny osvětlení v nové tělocvičně a opravu značení ve velké tělocvičně

C.  OBLAST ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Pokračovat v aktivitách vedoucích ke stabilizaci a zvyšování počtu žáků školy. Zintenzivnit spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a výchovnými poradci vybraných škol. Podporovat realizaci efektivních kurzů pro vzdělávání dospělých. Dokončit restrukturalizaci pracovních pozic a úkolů. Usilovat o úpravu RVP Práce ve službách umožňující vytvořit ŠVP Práce v prádelnách a čistírnách.

Přeji všem pracovníkům školy do nového školního roku mnoho elánu a optimismu k společnému plnění náročných úkolů a těším se na konstruktivní spolupráci.

PaedDr. Libor Mojžíš, v. r.

                     ředitel školy