Aktuální školní rok

Plán úkolů a vybraných cílů na školní rok 2016 - 2017        

Na základě vyhodnocení plnění vybraných cílů a úkolů z předešlého školního roku, výsledků uváděných ve výroční zprávě, zjištění z autoevaluačních šetření, závěrů inspekční zprávy ČŠI jsou vybrány a formulovány tyto úkoly a cíle pro školní rok 2016/2017.

A. OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

1. Další zkvalitňování vyučovacího procesu – trvale prioritní cíl

S uplatněním poznatků ze studia speciální pedagogiky, praktických seminářů k tvořivému vyučování, odborných přednášek k problematice práce s nemotivovanými a problémovými žáky a s využitím vlastních i převzatých zkušeností respektovat a rozvíjet diferencovaně individuální schopnosti žáků. Střídat metody a formy práce v hodině s maximálním využitím názornosti. Minimalizovat provádění nestrukturovaných zápisů na tabuli, vést žáky ke komunikaci a aktivní práci v hodině. Pravidelně opakovat základní učivo s vazbou na zkušenosti žáků při teoretickém i praktickém vyučování. Provádět v dostatečné míře klasifikaci a hodnocení. Pokračovat ve vybavování odborných učeben názornými pomůckami. U oboru, kde nejsou vhodné nové učebnice, vytvářet krátké učební texty a další materiály. Při přijímání zakázek na produktivní práci žáků zvažovat jejich přiměřenost možnostem žáků a vhodnost místa provádění. Zvyšovat přitažlivost výuky funkční motivací k profesní přípravě. Pedagogicko-organizačními opatřeními zajistit přiměřenou záchrannou síť pro žáky, kteří se delší dobu neúčastní výuky.

2. Podpora „Minimálního preventivního programu“

Primární prevence je práce se sociálním klimatem či atmosférou třídy a školy. Zde musí plnit klíčovou roli třídní učitel následován učitelem odborného výcviku. K osobnímu a sociálnímu rozvoji mohou pak přispívat další aktivity sportovní, environmentální, kreativní i percepční organizované v malých skupinách, které však mohou přesahovat rámec třídy. V této oblasti předpokládáme specifické zapojení všech pedagogických pracovníků.

Klíčové úlohy by v této oblasti měli sehrávat výchovný poradce, preventisté sociálně patologických jevů, metodici environmentální výchovy, třídní učitelé a učitelé odborného výcviku.

Zároveň je však nutné odpovědně zvažovat posloupnost aktivit prováděných v době vyučování. Přílišné narušování řádné výuky není žádoucí. Pozornost je vhodné zaměřit na průběžné činnosti, které vedou žáky k prožitku spoluutváření školního prostředí (výzdoba, služby, fotografie….).

3. Příprava projektů

Školní rok 2016/2017 je začátkem nového projektového období na čerpání prostředků z ESF prostřednictvím Krajských akčních plánů (KAP). Hlavním úkolem tedy bude promyslet, připravit a podat konkrétní a smysluplné projekty, které pomohou zkvalitnit edukační proces a přinesou prostředky pro materiální rozvoj školy. Prioritou bude získání prostředků na konektivitu (připojení k optickému kabelu, zasíťování všech učeben včetně souvisejících výdajů). A dále pak získat finanční podporu na kurzy vzdělávání dospělých.

B. OBLAST PROVOZU A HOSPODAŘENÍ

Se zapojením vlastního fondu reprodukce a s využitím omezených provozních prostředků chceme zajistit:

·  finanční krytí pro materiální zajištění výuky a provozu školy v oblasti kancelářských potřeb, provozu výpočetní techniky a údržby (papíry, výukový materiál, tonery, opravy techniky apod.)

·  provádění průběžné údržby a oprav

·  opravy oken a žaluzií

·  vybavení dalších prostorů novým nábytkem

·   umístění propagačních poutačů na budovu

Z dotace zřizovatele:

·   nákup nového automobilu typu tranzit pro SPV

·   nákup pekařské pece do školní dílny

·   výměnu osvětlovacích těles v nové tělocvičně

C.  OBLAST ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Pokračovat v aktivitách vedoucích ke stabilizaci a zvyšování počtu žáků školy. Podporovat realizaci efektivních kurzů pro vzdělávání dospělých. Dokončit restrukturalizaci pracovních pozic. Usilovat o vznik RVP – Práce v prádelnách a čistírnách.

Přeji všem pracovníkům školy do nového školního roku mnoho elánu a optimismu k společnému plnění náročných úkolů a těším se na konstruktivní spolupráci.

PaedDr. Libor Mojžíš, v. r.

                     ředitel školy