Aktuální školní rok

Plán úkolů a vybraných cílů na školní rok 2019 - 2020        

Na základě vyhodnocení plnění vybraných cílů a úkolů z předešlého školního roku a výsledků uváděných ve výroční zprávě jsou vybrány a formulovány tyto úkoly a cíle pro školní rok 2019/2020.

A. OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

1. Další zkvalitňování vyučovacího procesu – trvale prioritní cíl

S uplatněním poznatků ze studia speciální pedagogiky, praktických seminářů k tvořivému vyučování, odborných přednášek k problematice práce s nemotivovanými, problémovými a autistickými žáky a s využitím vlastních i převzatých zkušeností respektovat a rozvíjet diferencovaně individuální schopnosti žáků. Střídat metody a formy práce v hodině s maximálním využitím názornosti. Minimalizovat provádění nestrukturovaných zápisů na tabuli, vést žáky ke komunikaci a aktivní práci v hodině.  Pravidelně opakovat základní učivo s vazbou na zkušenosti žáků při teoretickém i praktickém vyučování. Provádět v dostatečné míře klasifikaci a hodnocení a vést žáky k sebehodnocení. Důsledně zapisovat známky do žákovských knížek. Pokračovat ve vybavování odborných učeben názornými pomůckami. U oborů, kde nejsou vhodné nové učebnice, vytvářet krátké učební texty a další materiály. Při přijímání zakázek na produktivní práci žáků zvažovat jejich přiměřenost možnostem žáků a vhodnost místa provádění. Zvyšovat přitažlivost výuky funkční motivací k profesní přípravě. Pedagogicko-organizačními opatřeními zajistit přiměřenou záchrannou síť pro žáky, kteří se delší dobu neúčastní výuky. 

2. Podpora „Minimálního preventivního programu“

Primární prevence je práce se sociálním klimatem či atmosférou třídy a školy. Zde musí plnit klíčovou roli třídní učitel následován učitelem odborného výcviku. K osobnímu a sociálnímu rozvoji mohou pak přispívat další aktivity sportovní, environmentální, kreativní i percepční organizované v malých skupinách, které však mohou přesahovat rámec třídy. V této oblasti předpokládáme specifické zapojení všech pedagogických pracovníků.
Klást větší důraz na využívání školního poradenského pracoviště ze strany žáků, pedagogů i rodičů. Dbát na včasnou depistáž etopedických problémů a jejich řešení výchovnou komisí.
Zároveň je však nutné odpovědně zvažovat vhodnost aktivit prováděných v době vyučování. Přílišné narušování řádné výuky není žádoucí. Pozornost je vhodné zaměřit na průběžné činnosti, které vedou žáky k prožitku spoluutváření školního prostředí (výzdoba, služby, fotografie….). Na podporu prevence sociálně patologických jevů využívat i nadále dotačních programů města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje. Pokračovat v čerpání prostředků ESF v šabloně Doučování žáků SŠ ohrožených neúspěchem.

3. Příprava projektů

Školní rok 2019/2020 je pokračováním projektového období z prostředků ESF – operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. V tomto školním roce proběhnou tři šablony: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. Nadále jsme součástí krajského akčního plánu (KAP), včetně propojeností s vytvořeným školním akčním plánem (ŠAP) implementace.
Prioritou zůstává získání prostředků na podporu a realizaci odborného výcviku u sociálních partnerů a kurzy vzdělávání dospělých. Dále pak podpora projektů k prevenci sociálně patologických jevů, zejména z dotačních programů města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje.

B. OBLAST PROVOZU A HOSPODAŘENÍ

Se zapojením vlastního fondu reprodukce a s využitím omezených provozních prostředků chceme zajistit:
·         finanční krytí pro materiální zajištění výuky a provozu školy v oblasti kancelářských potřeb, provozu výpočetní techniky a údržby (papíry, výukový materiál, tonery, opravy techniky apod.),
·         dovybavení kabinetu 104 novým nábytkem a podlahovou krytinou
·         výměna koberců a malování v kancelářích 146 a 147
·         z kabinetu 133 vybudovat sklad pro potřeby SPV1
·         provést výměnu hlavních rozvodů vody v suterénu budovy
·         instalovat klimatizaci na ekonomickém úseku školy
·         úprava kabinetu 005

·         vybrané třídy vybavit interaktivní tabulí (z finančního daru 500 tis.)

Z dotace zřizovatele:
·          nákup univerzálního hnětacího stroje do pekárny (150 tis.)

·           zajistit inovaci výpočetní techniky (200 tis.)

C.  OBLAST ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Pokračovat v aktivitách vedoucích ke stabilizaci a zvyšování počtu žáků školy.
Zajistit organizaci výuky v souladu s požadavky vyhlášek č. 13/2005 Sb., a 27/2016 Sb., s přechodným personálním zajištěním. Přizpůsobit se novému systému financování od 1. 1. 2020. Zredukovat úsek vedení školy na dva zástupce ředitele. Po nastavení podmínek financování nepedagogických pracovníků provést potřebnou optimalizaci.

Přeji všem pracovníkům školy do nového školního roku mnoho elánu a optimismu k společnému plnění náročných úkolů a těším se na konstruktivní spolupráci.

PaedDr. Libor Mojžíš, v. r.

                     ředitel školy