Aktuální školní rok

Plán úkolů a vybraných cílů na školní rok 2018 - 2019        

Na základě vyhodnocení plnění vybraných cílů a úkolů z předešlého školního roku a výsledků uváděných ve výroční zprávě jsou vybrány a formulovány tyto úkoly a cíle pro školní rok 2018/2019.

A. OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

1. Další zkvalitňování vyučovacího procesu – trvale prioritní cíl

S uplatněním poznatků ze studia speciální pedagogiky, praktických seminářů k tvořivému vyučování, odborných přednášek k problematice práce s nemotivovanými, problémovými a autistickými žáky a s využitím vlastních i převzatých zkušeností respektovat a rozvíjet diferencovaně individuální schopnosti žáků. Střídat metody a formy práce v hodině s maximálním využitím názornosti. Minimalizovat provádění nestrukturovaných zápisů na tabuli, vést žáky ke komunikaci a aktivní práci v hodině.  Pravidelně opakovat základní učivo s vazbou na zkušenosti žáků při teoretickém i praktickém vyučování. Provádět v dostatečné míře klasifikaci a hodnocení a vést žáky k sebehodnocení. Pokračovat ve vybavování odborných učeben názornými pomůckami. U oboru, kde nejsou vhodné nové učebnice, vytvářet krátké učební texty a další materiály. Při přijímání zakázek na produktivní práci žáků zvažovat jejich přiměřenost možnostem žáků a vhodnost místa provádění. Zvyšovat přitažlivost výuky funkční motivací k profesní přípravě. Pedagogicko-organizačními opatřeními zajistit přiměřenou záchrannou síť pro žáky, kteří se delší dobu neúčastní výuky. Kvalitně se připravovat na výuku v málopočetných třídách, které jsou spojované z organizačních a úsporných důvodů. 

2. Podpora „Minimálního preventivního programu“

Primární prevence je práce se sociálním klimatem či atmosférou třídy a školy. Zde musí plnit klíčovou roli třídní učitel následován učitelem odborného výcviku. K osobnímu a sociálnímu rozvoji mohou pak přispívat další aktivity sportovní, environmentální, kreativní i percepční organizované v malých skupinách, které však mohou přesahovat rámec třídy. V této oblasti předpokládáme specifické zapojení všech pedagogických pracovníků.
Klíčové úlohy by v této oblasti měli sehrávat výchovný poradce, preventisté sociálně patologických jevů, metodici environmentální výchovy, třídní učitelé a učitelé odborného výcviku.
Klást větší důraz na využívání školního poradenského pracoviště ze strany žáků, pedagogů i rodičů. Dbát na včasnou depistáž etopedických problémů a jejich řešení výchovnou komisí.
Zároveň je však nutné odpovědně zvažovat vhodnost aktivit prováděných v době vyučování. Přílišné narušování řádné výuky není žádoucí. Pozornost je vhodné zaměřit na průběžné činnosti, které vedou žáky k prožitku spoluutváření školního prostředí (výzdoba, služby, fotografie….).

3. Příprava projektů

Školní rok 2018/2019 je pokračováním projektového období z prostředků ESF – operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. V tomto školním roce proběhnou dvě šablony: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. Nadále jsme součástí krajského akčního plánu (KAP), včetně propojeností s vytvořeným školním akčním plánem (ŠAP).
Prioritou zůstává získání prostředků na podporu a realizaci odborného výcviku u sociálních partnerů a kurzy vzdělávání dospělých. Dále pak podpora prevence sociálně patologických jevů, zejména z dotačních programů města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje. 

B. OBLAST PROVOZU A HOSPODAŘENÍ

Se zapojením vlastního fondu reprodukce a s využitím omezených provozních prostředků chceme zajistit:
·         finanční krytí pro materiální zajištění výuky a provozu školy v oblasti kancelářských potřeb, provozu výpočetní techniky a údržby (papíry, výukový materiál, tonery, opravy techniky apod.),
·         dovybavení dalších prostorů novým nábytkem a koberci (kancelář 017, jednací místnost 144)
·         další etapu výměny PVC v učebnách Sp.ZŠ
·         dokoupení interaktivní tabule do starší počítačové učebny
·         rekonstrukce podlahy na pekařské dílně
·         nákup nových počítačů do kabinetů (10 ks)
·         nákup úklidového stroje
Z dotace zřizovatele:
·           oprava značení podlahy ve velké tělocvičně

C.  OBLAST ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Pokračovat v aktivitách vedoucích ke stabilizaci a zvyšování počtu žáků školy. Zintenzivnit spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a výchovnými poradci vybraných škol. Podporovat realizaci efektivních kurzů pro vzdělávání dospělých. Dokončit restrukturalizaci pracovních pozic a úkolů. Usilovat o úpravu RVP Práce ve službách umožňující vytvořit ŠVP Práce v prádelnách a čistírnách. Maximálně efektivně organizovat výuky spojováním oddělení tříd.

Přeji všem pracovníkům školy do nového školního roku mnoho elánu a optimismu k společnému plnění náročných úkolů a těším se na konstruktivní spolupráci.

PaedDr. Libor Mojžíš, v. r.

                     ředitel školy